.

א. כללי 

 1. ברוכים הבאים לאתר הבית של LEO תכשיטים
 2. תקנון זה, מסדיר את כל האמור באשר לתנאי השימוש באתר.
 3. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 4. בכל מקום בתקנון בו כתוב ” LEO תכשיטים” או “החברה” הכוונה היא לרבות מפעילה מנהליה וכל מי מטעמה.
 5. השימוש באתר זה כפוף לכל הוראות התקנון ולכל דין.
  העושה שימוש באתר זה (להלן: “המשתמש”), מאשר כי קרא את כל הוראות התקנון לכל רכיביו, והינו מסכים ומתחייב למלא את כל האמור בו.
  במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או במידה ואינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, בטרם ביצוע רכישה באתר זה עליך החובה לקרוא תקנון זה יחד עם האפוטרופוס המוסמך עליך ולקבל את אישורו. בשים לב, כי על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין באשר להוראות התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין באתר. כל פעילות שתבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה שלו האפוטרופוס להוראות תקנון זה.
 6. התקנון חל על כל שימוש או צפייה באתר, בין אם באמצעות רשת אינטרנט או רשת אחת ועל כל סוגי המכשור האלקטרוני לכל רבדיו.
 7. שינוי התקנון יכול להיות מעת לעת על פי שיקול דעתה של חברת LEO תכשיטים רשאית. בשים לב כי באחריות המשתמש לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.
 8. מובהר בזאת, כי במידה ובעתיד ייקבע כי תנאי מן התקנון אינו חוקי, שאר התנאים יישארו על כנם. 

ב. פעולות החברה:

 1. בכל עת וללא הודעה מוקדמת רשאית LEO תכשיטים לפי שיקול דעתה לבצע את הפעולות כדלקמן:
 • א. לערוך שינויים ועדכונים בתוכן או בעיצובו של האתר, לרבוץ מחיקת תוכן מהאתר.
 • ב. לערוך שינויים ותיקונים במדיניות ובתקנון האתר.
 • ג. לחסום או להגביל את השימוש או הצפייה באתר זה.
 • ד. להפסיק את הפעלת האתר או חלקו, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות.

ג. תוכן האתר:

 1. האתר הינו חנות המספק תכשיטי כסף 925, והינו כולל תוכן וכל מידע לרבות דרכי רכישה ואספקת מוצרים. מבלי לגרוע מהוראות תקנון כל מידע העשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות אינו באחריות החברה ומשכך אין לראותו כהמלצה או להסתמך עליו ללא בדיקה נוספת שכן, הוא אינו תחליף לקבלת חוות דעת מגורם מוסמך ומקצועי.
 2. LEO תכשיטים תהיה רשאית לכלול באתר פרסומים או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
 3. האתר עשוי לכלול תכנים על חברת LEO תכשיטים, בשים לב כי מובהר שהאמור בתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ולפיכך אין להסתמך עליהם.
 4. האתר עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

 ד. תכני גולשים

 1. משתמש המפרסם תוכן הקשור לאתר או לחברת LEO תכשיטים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מצהיר כי הוא הבעלים של הזכויות ומסכים לכך ש LEOתכשיטים תהיה רשאית לעשות שימוש בתוכן בכל אופן שתבחר ולכל מטרה, לרבות הפצה ופרסום מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
 2. LEO תכשיטים תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידה ונמסר לה על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר לחברה או הועלה לאתר ייחשב לבלתי חסוי ויהיה ניתן להשתמש בו ולפרסמו.
 3. LEO תכשיטים נוקטת באמצעי אבטחת מידע, אך ייתכן ויהיו כשלים באבטחת המידע ולכן החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת באשר למידע שבאתר או מידע שהועבר על ידי המשתמש. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו טענה או כל דרישה בגין כל מידע שניתן על ידו במסגרת השימוש באתר.
 4. המשתמש מתחייב לא לפרסם בכל מסגרת או פלטפורמה שהיא מידע המהווה פגיעה ברגשות הציבור, מידע שיש בפרסומו לשון רע, מידע שקרי, פוגעני או מטעה או מידע המעודד ביצוע פעולות בניגוד לדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע או תוכן המהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. בשים לב, כי המשתמש נושא באחריות בלעדית בגין תוכן שהועלה על ידו או מטעמו.
 5. מובהר בזאת כי אין המשתמשים רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם.

ה. השימוש באתר

 1. אין לעשות באתר למען מטרות מסחריות ו/או למטרות בלתי חוקיות.
 2. אין להעתיק או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 3. אין להציג את האתר או את תכניו במסגרת אתר אינטרנט אחר.
 4. אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות פרק ד’ לתקנון זה.
 5. אין לפגוע בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
 6. אין לפגוע או להפריע לשימוש באתר או במידע המתפרסם בו.
 7. אין לפגוע או לנסות לפקוע בתוכנות אבטחה באתר.
 8. אין להשתמש באתר או בחלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב ולדלות פרטי מידע על האתר או על המשתמשים בו.
 9. המשתמש מסכים ומתחייב לפעול לפי ההוראות הכלולות בפרק זה. מובהר בזאת, כי LEO תכשיטים רשאית למנוע ממשתמש שיפר הוראות מתקנון זה את המשך השימוש באתר ולנקוט בכל דרך המוקנית מכח הדין.

ו. רכישות דרך האתר

 1. ביצוע רכישה באמצעות האתר יהיה בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • א. המשתמש הינו בגיר או תאגיד.
 • ב. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 • ג. למשתמש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. בשים לב, כי LEO תכשיטים רשאית שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.
 • ד. למשתמש תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • ה. המען אליו יש לספק את המוצרים נמצא בשטחי ישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 1. בביצוע הרכישה באתר המשתמש ידרש להזין את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום.
  לתשומת ליבך, ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים.
  בהזנת הפרטים, מאשר המשתמש שפרטיו נכונים וכי הרכישה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו המלאה.
 2. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. באם והפרטים שימסרו יהיו שגויים בחלקם או במלואם, לא יהיה ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית ובכל מקרה שכזה יהיה ניתן לנקוט בצעדים משפטיים אזרחיים ופליליים כנגד המשתמש.
 3. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד. בשים לב, כי בעת ביצוע הרכישה בכרטיס, המשתמש מאשר כי הכרטיס שייך לו והינו מורשה לפי כל דין לבצע את הרכישה הרלוונטית.
 4. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
 5. במקרה שהתברר כי מוצר אזל בשל נסיבות שלא היו ידועות בשעת ביצוע הרכישה, מתחייבת LEO תכשיטים להודיע ללקוח תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבטל את העסקה או לבחור מוצר אחר.
 6. לאחר ביצוע ההזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי, תישלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים שנמסרו.
  יובהר בזאת, כי העסקה תתקבל רק לאחר אישור מחברת האשראי ובכפוף להימצאות המוצר במלאי. בשים לב, כי ככל והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי או ש LEO תכשיטים אינה מקבלת את סוג כרטיס האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר או תישלח למשתמש הודעה בדואר האלקטרוני על כך.
 7. מניין מועדי המשלוח של ההזמנה יחלו להיספר רק במועד קבלת אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 8. המשתמש מצהיר כי עם מסירת פרטי דואר אלקטרוני הוא מאשר קבלת הודעות מ- LEO תכשיטים, אך לתשומת ליבך משלח הודעות בדואר אלקטרוני לא מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.
 9. רישומי המחשב הפנימיים של LEO תכשיטים או מי מטעמה יהוו ראיה לביצוע ההזמנה כאמור.

ז. אספקת מוצרים:

 1. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר מפורטים להלן:
 • א. המוצרים שנרכשו באתר יסופקו לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 • ב. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות שתבחר על ידי LEO תכשיטים.
 • ג. LEO תכשיטים תספק את המוצרים לפי התנאים ומחירי המשלוח הנקובים להלן:
 1. שליח עד בית הלקוח- דמי משלוח בסך 40 ₪.
 2. נקודת חלוקה הקרובה לבית הלקוח– דמי משלוח בעלות 25 ₪ , זמני אספקה עד 5 ימי עסקים.
 • ד. זמני האספקה של משלוח עד בית הלקוח יהיו בין 5-7 ימי עסקים **למעט ישובים מרוחקים והזמנות מיוחדות.   
 • ה. זמני אספקה באשר להזמנות מיוחדות יהיו עד כ- 14 ימי עסקים.
  **הזמנה מיוחדת – תכשיט בהתאמה אישית המיוצר במיוחד עבורך, מידה שונה מהסטנדרט, מוצר עם חריטה וכיו”ב.
 • ו. זמני אספקה באשר לישובים מרוחקים יהיו עד כ – 12 ימי עסקים.
  **ישובים מרוחקים: רמת הגולן, הערבה ויישובי אילת, ישובים מעבר לקו הירוק.
 • ז. לאחר שהזמנתך תועבר לחברת השליחויות, השליח יצור איתך קשר טלפוני לצורך מסירת ההזמנה.
 1. LEO תכשיטים מתחייבת לספק רק מוצרים אשר שולמו באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.
 2. תשלום המשלוח יצטרך לתשלום בעבור שאר המוצרים ויתבצע באמצעות כרטיס האשראי. לתשומת ליבך, לא יהיה תשלום בעבור המשלוח לא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, אלא אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
 3. מועד אספקת המוצרים באשר לכלך המוצרים, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות המשמשת את LEO תכשיטים בשעת רכישת המוצר.
  המועד הנ”ל אינו כולל ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג, ותחילתו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
 4. LEO תכשיטים לא תהא אחראית לאי אספקה או עיכוב אשר נגרמו כתוצאה מפרטים שגויים, לא מדויקים או פרטים שלא נקלטו במלואם במערכת שמסר המשתמש.
  באחריות המשתמש לוודא כי הזין את פרטים נכונים, לרבות, מספר טלפון עדכני וזמין לצורך התקשרות עם חברת השליחויות.
  במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש במספר הטלפון שמסר תוך זמן סביר או במידה ולא ניתן יהיה לבצע את השליחות עקב פגם בפרטיו של המשתמש, LEO תכשיטים לא תהא אחראית לכל עיכוב או לאי אספקה ודמי המשלוח לא יוחזרו למשתמש בגין ההזמנה.
 5. במקרה בו המשתמש ביקש להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו או בארון החשמל LEO תכשיטים לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למוצרים או למשתמש כתוצאה מכך. יודגש כי המשתמש העושה כאמור חב אחריות מלאה ולא תישמע כל טענה, דרישה או תביעה כלפי LEO תכשיטים או חברת השליחויות.
 6. LEO תכשיטים לא אינה אחראית לכל עיכוב, איחור או במקרה קיצון אי אספקה בגין נסיבות מכוח עליון או אירועים שלא ניתן היה לצפות ואינם בשליטת החברה, לרבות ימי שביתה וכיוצ”ב.
 7. במקרה של עיכוב באספקת המוצרים אשר ידוע מראש לחברה, LEO תכשיטים תעשה את מירב המאמצים ליידע את הלקוח בגין העיכוב הצפוי. במקרה של איחור משמעותי, נשמרת הזכו ללקוח לבטל העסקה על פי המועדים הקבועים בדין.
 8. ביטול עסקה ביטול עסקה על ידי המשתמש:
 9. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בכפוף לכל הוראות הדין, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן – “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
 10. התנאים בהן יכול המשתמש לבטל את העסקה:
 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם.
 • המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה במוצרים שלהלן: טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • ביטול של עסקה שבוצעה באתר האינטרנט תבוטל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן באמצעות פנייה ל LEOתכשיטים בכל אחת מבין הדרכים הבאות:

         בהשארת פנייה באתר האינטרנט בקטגוריה של “צור קשר”.

         WhatsApp במספר: 053-4807277
         באמצעות דואר אלקטרוני ל sherut@leojewelry.co.il

 • כל המבקש לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט ימסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת הזהות ופרטי העסקה אותה מבקש לבטל.
 1. LEO תכשיטים תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את מחיר העסקה ששולם על ידו, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  בשים לב, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול.
 2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של LEO תכשיטים בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.
 3. החברה שומרת לה את הזכות בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, לתבוע מהמשתמש את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 4. במידה והמשתמש קיבל את המוצר לידו עוד בטרם בוטלה העסקה, מוטלת עליו החובה להחזיר את המוצר, על חשבונו האישי, בהתאם לפרטים שיימסרו לו, זולת אם ביטול העסקה הוא עקב פגם או אי התאמה, החזרת המוצר תהיה על חשבון החברה. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
 5. ביטול העסקה על ידי LEO תכשיטים:
 6. LEO תכשיטים תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 7. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 8. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת או בעיה טכנית אשר מנעה להשתתף במכירה באופן תקין.
 9. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 10. אם יתברר כי העסקה המדוברת הינו חלק מפעולה בלתי חוקית של המשתמש או מי מטעמו.
 11. הודעה על ביטול המכירה תימסר על ידי אחד מפרטיו אשר ציין ביצוע הרכישה. החברה תימנע מחיוב הכרטיס או תשיב את כל הסכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 12. מדניות אחריות – LEO תכשיטים מעניקה תעודת אחריות בגין כל מוצר הנקנה.
  תקופות האחריות הינה 6 חודשים מיום הרכישה, וזאת בהצגת תעודת האחריות.
 13. עם אספקת המוצר ללקוח, מגיעה תעודת אחריות אשר על הלקוח חלה חובת לשמור עליה על מנת שיכול לעשות בה שימוש בעתיד. כל פעולה המצריכה אחריות מחויבת בהצגת תעודת אחריות, בשים לב כי במקרים בהן לא תוצג תעודת אחריות החברה אינה מחויבת לבצע תיקון או ניקוי.
 14. האחריות חלה על תכשיטי כסף 925 – האחריות הינה על מוצר אשר השחיר או על שיבוץ זרקונים המתגלה בעת שימוש סביר במוצר.
 15. האחריות אינה חלה על תכשיט שאבד, נקרע, נשרט, נשבר או נפגם כתוצאה מפעולה של הלקוח.
 16. תיקון המוצר בתקופת הינו עד 2 חודשי עבודה מיום החזרת המוצר ל LEO תכשיטים.
 17. מובהר בזאת, כי כל תכשיט מחומר כסף 925, עלול להשחיר עקב רמת החומציות בגוף.
  בכל מקרה שכזה ניתן לנקות את התכשיט ולהחזירו למצב חדש באמצעות שליחה לניקוי באמצעות משלוח.
 18. לתשומת ליבך ,כל תיקון, ניקוי או החלפה של המוצר כרוך בעלות דמי משלוח לכל כיוון.

ח. מדיניות פרטיות

 1. LEO תכשיטים מבינה את חשיבות הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.
 2. כל מידע הנאסף על ידי LEO תכשיטים או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש ואינו הוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן.
  כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושה של LEO תכשיטים אשר תהיה רשאית לפרסם או להשתמש בכל צורה אחרת לכל מטרה שהיא.

ט. הגבלת אחריות

 1. LEO תכשיטים לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה.
  לתשומת ליבך, התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. משכך, ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 2. במקרה של תקלה, המשתמש רשאי לפנות ל LEO תכשיטים באחת הדרכים הבאות:
  WhatsApp במספר: 053-4807277
  באמצעות דואר אלקטרוני ל sherut@leojewelry.co.il
 

   61. במקרה ותוכח רשלנות של החברה בגין מניעה של משתמש לבצע בפועלה באתר, הפיצוי לו יהיה זכאי המשתמש יוגבל לגובה עלות הפעולה אותה ביצע המשתמש על מנת לממש            את הרכישה, זולת אם LEO תכשיטים תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה.

  1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון במקרה של תקלה התפריע להתנהלות האתר ל LEO תכשיטים שיקול דעת רחב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות כל פעולה בקשר לאתר.
  2. LEO תכשיטים אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מחוסר אפשרות להשתמש באתר, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של LEO תכשיטים, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.
  3. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד, והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה כלפי LEO תכשיטים או מי מטעמם בקשר לשימוש באתר.
  4. המשתמש מתחייב לשפות את LEO תכשיטים או או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש או הפרת הדין על ידו.

                  כתובתנו – מירון 5 מעלות

איזה כיף לנו, אנחנו חברים!

הנה הקופון שלך:

LEOFRND

10% הנחה על הקנייה הראשונה באתר